Sportakkoord Stichtse Vecht


Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
 

Stappenplan & planning


Stap 1: Start/aftrap (december 2019)

Met een brede groep partners uit de domeinen sport, bewegen, gezondheid, sociaal, onderwijs en welzijn, wordt een startbijeenkomst georganiseerd die gezien kan worden als ‘de aftrap’ om te komen tot een lokaal sportakkoord. Tijdens deze aftrap staan de volgende onderdelen op het programma:

  • Korte uiteenzetting Nationaal Sportakkoord
  • Uitleg Lokaal Sportakkoord
  • Inventarisatie ambities en doelen
  • Inventarisatie ideeën en suggesties voor programma’s en projecten
  • Peiling welke partners willen aansluiten om vorm en inhoud te geven aan mogelijke thema’s/deelakkoorden
  • Aanvulling en vaststelling kerngroep 


Stap 2: Formeren themateams (jan 2020) en begeleiden van ‘het spel’  (optie 12 of 19 februari 2020)

Aan de hand van de eerste stap is een eerste beeld verkregen van mogelijke projecten, programma’s en activiteiten en wie bij het formuleren van de ambities moeten worden betrokken. In deze stap worden themateams geformeerd. Gedacht kan worden aan themateam met verschillende leden en een aanjager (t.b.v. eigenaarschap). Met deze themateams wordt ‘het spel’ gehouden (een productieve ontmoeting) onder leiding van de sportformateur. Het gaat hierbij om een interactieve sessie waarin wordt toegewerkt naar gezamenlijke (concrete) toekomstperspectieven met ambities, doelstellingen, programma’s/ projecten en een beschrijving van rollen. Aan de hand van 'het spel' worden de contouren (het concept) van het lokale akkoord duidelijk. Na afloop van deze tweede stap wordt een eerste concept lokaal sportakkoord vormgegeven.

 

Stap 3: Bijeenkomst met kernteam (begin maart 2020)

Na 'het spel' wordt met het kernteam een soort tussenstand besproken. Dan zullen onderwerpen op tafel komen als:  

  • Waar lopen we tegenaan?
  • Wie nog meer betrekken?
  • Hoe terugkoppelen naar de betrokkenen?
  • Hoe verdere structuur organiseren voor korte- en lange termijn. 

 

Stap 4: Concept sportakkoord en definitief sportakkoord  (eind maart 2020)

Aan de hand van de bijeenkomsten en de finetuning na stap 3, zal tijdens deze stap het akkoord worden opgesteld. Allereerst een akkoord dat kan worden voorgelegd aan de stakeholders en vervolgens, met nog geringe op- en aanmerkingen, richting een definitief gedragen ‘Lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Stichtse Vecht’.

 

Stap 5. Feestelijke bijeenkomst en ondertekening  (april 2020)

Er wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om het traject af te sluiten en het sport- en beweegakkoord te ondertekenen. Richting het einde van het traject wordt bepaald welke rol de formateur en de lokale betrokkenen hierin spelen i.v.m. lokale borging.