Bezig met laden…

Sportakkoord Stichtse Vecht

Meer inwoners van Stichtse Vecht gaan met plezier sporten en bewegen!
Inschrijven Nieuwsbrief

Stappenplan & planning

Stappenplan & planning (aangepast mei 2020)
Hieronder volgt eerst het (korte) tijdspad van de laatste periode. Vervolgens is het volledige tijdspad nog weergegeven.

 • Feedback vanuit themateams voor 8 mei
 • Verwerking feedback –> 2e concept voor 15 mei
 • 15 mei opsturen 2e concept naar kernteam
 • 20 mei overleg kernteam
 • Verwerking feedback –> 1e versie naar opmaak voor 27 mei
 • 3 juni opsturen opgemaakte versie naar kernteam
 • 10 juni overleg kernteam (optie)
 • Verwerking feedback –> definitieve versie naar opmaak voor 13 juni
 • 17 juni definitieve versie naar Kernteam
 • 26 juni deadline verzenden sport- en beweegakkoord naar VSG

 

– TOTAAL planning –

Stap 1: Start/aftrap (december 2019)

Met een brede groep partners uit de domeinen sport, bewegen, gezondheid, sociaal, onderwijs en welzijn, is een startbijeenkomst georganiseerd die gezien kan worden als ‘de aftrap’ om te komen tot een lokaal sportakkoord. Tijdens deze aftrap zijn de volgende onderdelen besproken:

 • Korte uiteenzetting Nationaal Sportakkoord
 • Uitleg Lokaal Sportakkoord
 • Inventarisatie ambities en doelen
 • Inventarisatie ideeën en suggesties voor programma’s en projecten
 • Peiling welke partners willen aansluiten om vorm en inhoud te geven aan mogelijke thema’s/deelakkoorden
 • Inschrijving interesse kernteam

 

Stap 2: Formeren themateams (januari 2020) en begeleiden van ‘het spel’ (12 februari 2020)

Aan de hand van de eerste stap is een eerste beeld verkregen van mogelijke projecten, programma’s en activiteiten en wie bij het formuleren van de ambities moeten worden betrokken. In deze stap zijn de themateams geformeerd. Met deze themateams is ‘het spel’ gespeeld (een productieve ontmoeting) onder leiding van de sportformateur. Het is toegewerkt naar gezamenlijke (concrete) toekomstperspectieven met ambities, doelstellingen, programma’s/ projecten en een beschrijving van rollen. Aan de hand van ‘het spel’ zijn de contouren (het concept) van het lokale akkoord geschetst. Na afloop van deze tweede stap is een eerste concept lokaal sportakkoord vormgegeven.

 

Stap 3: Bijeenkomst(en) met kernteam (april/mei 2020)

Na ‘het spel’ is met het kernteam het eerste concept besproken. Daarnaast is nagedacht over de organisatiestructuur. Er zijn zaken besproken als:

 • Waar lopen we tegenaan?
 • Wie nog meer betrekken?
 • Hoe terugkoppelen naar de betrokkenen?
 • Hoe verdere structuur organiseren voor korte- en lange termijn.

 

Stap 4: Concept sportakkoord en definitief sportakkoord (eind mei 2020)

Aan de hand van de bijeenkomsten en de finetuning na stap 3, zal tijdens deze stap het akkoord worden opgesteld. Betrokken partijen worden hierin betrokken.

Een digitale versie van het akkoord wordt opgemaakt en opgestuurd naar het ministerie.

 

Stap 5. Feestelijke bijeenkomst en ondertekening (optie september 2020)

Er wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om het traject af te sluiten en de uitvoering te beginnen of een verdere boost te geven.